تسمه ها و انتقال قدرت

عناصر انتقالقدرت انعطافپذیر

 • استفاده از عناصر مکانیکی زیر برای انتقال قدرت بین محورهایی که

از هم فاصله نسبتاً زیادی دارند :

 • تسمه ها (belts)
 • زنجیرها (chain drives)
 • طناب های سیمی (wire ropes) : مثل کابل های کششی، سیم بکسل
 • محورهای انعطاف پذیر (flexible shafts) : مثل سیم کیلومتر
 • انتقال قدرت با این عناصر، نسبت به انتقال قدرت با چرخ دنده :
 • ارزانتر است
 • از بازده پایین تری برخوردار است
 • نیاز به بازرسی بیشتر و تعویض دوره ای دارد

      

 

 

 

 

 تسمهها

 • انتقال قدرت بین دو پولی استاندارد توسط تسمه ای که با کشش اولیه نصب می شود .

مزایا :

 • به علت کشسان بودن، مقداری از ضربه ها و ارتعاشات پولی ها را به پولی دیگر منتقل نمی کند .
 • به راحتی قابل نصب و تعویض هستند .
 • سر و صدای کمی ایجاد می کنند .
 • نیاز به نگه داری زیادی ندارند .
 • معایب :
 • به علت وجود لغزش بین تسمه و پولی ها، حرکت دو پولی همزمان (synchronous) نیست .( انتقال حرکت مثبت (positive transmission) ندارند. )
 • مقداری اتلاف توان دارند(بیشتر از چرخ دنده ها)
 • برای انتقال گشتاور، نیاز به کشش اولیه دارند (باعث ایجاد نیروهای زیاد روی یاتاقان می شود )

 

 

زنجیرها

 • انتقال حرکت بین محورهایی با فاصله نسبتاً زیاد بدون  نیاز به کشش اولیه

 

 • مزایا :
 • انتقال حرکت مثبت (positive transmission) و بدون لغزش .
 • عدم نیاز به کشش اولیه (نیروهای کمتر روی محورها) .
 • به علت استحکام بالاتر، زنجیر توان بالاتری را در فضای کمتری منتقل می کند (نسبت به تسمه)
 • با یک زنجیر می توان تعداد زیادی چرخ زنجیر را به حرکت در آورد
 • (در تسمه به علت لزوم وجود کشش اولیه، این تعداد محدود است )

 

 • معایب :
 • لزوم رعایت دقت ابعادی بیشتر و موازی بودن دقیق محورهای چرخ زنجیرها
 • لزوم روغن کاری برای داشتن عمر بیشتر و اصطکاک کمتر
 • هزینه های بیشتر نسبت به تسمه ها
 • ایجاد سر و صدای بیشتر نسبت به تسمه ها

 

 

 

طنابهایسیمیومحورهایانعطافپذیر

 • طناب های سیمی برای انتقال حرکت و نیرو در فواصل طولانی تر استفاده می شوند :
 • نمونه های کاربرد: بالابرها، آسانسورها، سیستم های انتقال مواد و نقاله ها
 • برای ایجادانعطاف پذیری، تعدادی سیم به هم تابیده می شوند که می توانند کمی روی هم بلغزند .
 • گاهی از الیاف انعطاف پذیر پلیمری در مرکز طناب استفاده می شود .

 

محورهای انعطاف پذیر :

 • نمونه کاربرد: سیم کیلومتر، نمایشگرهای مکانیکی
 • برای انتقال حرکت در فواصل و زوایای مختلف استفاده می شوند
 • بیشتر برای انتقال حرکت استفاده می شوند تا انتقال قدرت

 

 

 

 

 

 

 

انواعتسمهها :

 • تسمه های صاف یا تخت (Flat) :
 • انتقال حرکت در سرعت های بالا (حدود ft/min 20m/s 4000 ) با بازده بالا
 • پولی های نسبتاً بزرگ(فضای نسبتاً زیاد)

 

 • تسمه های چند:(Poly-V or V-ribbed) V
 • به علت شکلV لبه داخلی، گشتاور اصطکاک بیشتری بین پولی و تسمه ایجاد می شود.
 • حرکت تسمه در جهت محور پولی توسط شیارها گرفته می شود و ارتعاشات کمتری ایجاد می شود.

 

 • تسمه های دندانه دار (سنکرون ) :(Timing or synchronous belt)
 • انتقال حرکت مثبت )بدون لغزش(  بین دو پولی

 

 

 

 

 

 

 تسمه های V شکل (V-belts) :

 • انتقال قدرت در فضای کم و پولی های کوچکتر(نسبت به تسمه های صاف(

 

 • تسمه های V شکل ظرفیت بالا (تسمه های V شکل باریک )
 • انتقال قدرت بیشتر

 

 

 

   

هندسهتسمهوپولی

 • معمولاً تسمه ها سرعت دورانی را به کمک پولی های دارای قطرهای متفاوت، کاهش می دهند .
 • با توجه به قطرهای متفاوت دو پولی، زاویه تماس تسمه با هر یک از پولی های متفاوت است .
 • طول کل تسمه به قطر پولی ها و فاصله مراکز آنها بستگی دارد .

 

 

 

کششدرنقاطمختلفتسمه

 • قبل از راه اندازی تسمه، یک نیروی کشش اولیه یکنواخت در کل طول تسمه وجود دارد .
 • پس از راه اندازی و با اعمال گشتاور توسط پولی محرک، یک طرف تسمه به صورت کشیده (tight) و طرف دیگر به صورت شل (slack) در می آید.
 • هنگام کارکرد تسمه، همواره باید همه نقاط تسمه تحت کشش باشند (0<( Ts وگرنه تسمه افت می کند و ممکنست از روی پولی خارج شود.
 • هنگام رسیدن تسمه به پولی، تنش کششی به علت خمش تسمه افزایش می یابد  (نقاط B و E )

 

 

 

 

 مودهایناکارآییتسمهها

 • خستگی تحت تنش کششی متغیر
 • خستگی خمشی
 • اجزاء تسمه هنگام رسیدن به پولی ها، باید خم شوند که این باعث ایجاد تنش خمشی در آنها می شود.
 • تسمه ها از مواد ترکیبی ساخته می شوند :
 • ماده زمینه (matrix) : الاستومر
 • الیاف (cord): فلز یا مواد آلی
 • تنش های فوق می تواند باعث ناکارآیی های زیر شود:
 • ایجاد ترک در ماده زمینه
 • پاره شدن الیاف
 • جدا شدن الیاف از ماده زمینه

 

جداولطراحیتسمههایصاف

 • کشش مجاز تسمه و حداقل قطر پولی :

 

 ضریبکاربری

 ضریب کاربری بستگی به ماهیت گشتاورهای محرک و متحرک دارد :

  

/ 3 نظر / 302 بازدید
سارا

مطالب مفید بود

حسن

بسیار عالی

حسن

بسیار عالی