اتوماسیون برنامه ریزی عملیات و الگوریتم های ترتیب بهینه عملیات و انتخاب ابزار

اتوماسیون برنامه ریزی عملیات و الگوریتم های ترتیب بهینه عملیات و انتخاب ابزار

 

تنوع بالای قطعات با تعداد تولید کم از مشخصات عمده کارگاه قطعه سازی است. لذا سیستم های cam که برای ایجاد برنامه nc در این گونه کارگاه ها بکار گرفته می شوند باید نیاز کمتری به تصمیم کاربر برای برنامه ریزی عملیات داشته باشند. در این مقاله روشی برای استخراج عملیات ماشینکاری جهت اتوماسیون برنامه ریزی عملیات پیشنهاد شده است. بعلاوه الگوریتمی برای تعیین ترتیب بهینه عملیات و انتخاب ابزار بکار گرفته شده است. یک مثال عملی جهت مقایسه با یکی از الگوریتم های موجود ارایه شده است. نتایج بیانگر آن است که روش پیشنهادی با کم کردن دخالت کاربر، اتوماسیون در برنامه ریزی عملیات را فراهم می سازد. روش پیشنهادی همچنین با انعطاف پذیری و تطبیق پذیری قابل ملاحظه به کاربر قابلیت تدوین تکنولوژی ماشینکاری ویژه منطبق بر وسایل و تجهیزات موجود در کارگاه خود را می دهد.

 

دانلود

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58513845410.pdf

 

/ 0 نظر / 24 بازدید