مکانیک ساخت و تولید

این وبلاگ سعی در نمایش مطالب و مقالات و معرفي وبلاگها و سايتها در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید را دارد .

امروز واستون مرجع کدهای CNCرا گذاشتم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

 -codes
G00 Positioning in Rapid
G01 Linear Interpolation
(G02 Circular Interpolation (CW
(G03 Circular Interpolation (CCW
G04 Dwell
G07 Imaginary axis designation
G09 Exact stop check
G10 Program parameter input
G11 Program parameter input cancel
G12 Circle Cutting CW
G13 Circle Cutting CCW
G17 XY Plane
G18 XZ Plane
G19 YZ Plane
G20 Inch Units
G21 Metric Units
G22 Stored stroke limit ON
G23 Stored stroke limit OFF
. .
. .
G27 Reference point return check
G28 Automatic return to reference point
G29 Automatic return from reference point
G30 Return to 2nd, 3rd, 4th reference point
G31 Skip function
. .
G33 Thread cutting
(G34 Bolt hole circle (Canned Cycle
(G35 Line at angle (Canned Cycle
(G36 Arc (Canned Cycle
G40 Cutter compensation Cancel
G41 Cutter compensation Left
G42 Cutter compensation Right
(G43 Tool Length Compensation (Plus
(G44 Tool Length Compensation (Minus
G45 Tool offset increase
G46 Tool offset decrease
G47 Tool offset double increase
G48 Tool offset double decrease
G49 Tool Length Compensation Cancel
G50 Scaling OFF
G51 Scaling ON
G52 Local coordinate system setting
G53 Machine coordinate system selection
G54 Workpiece Coordinate System
G55 Workpiece Coordinate System 2
G56 Workpiece Coordinate System 3
G57 Workpiece Coordinate System 4
G58 Workpiece Coordinate System 5
G59 Workpiece Coordinate System 6
G60 Single direction positioning
G61 Exact stop check mode
G62 Automatic corner override
G63 Tapping mode
G64 Cutting mode
G65 Custom macro simple call
G66 Custom macro modal call
G67 Custom macro modal call cancel
G68 Coordinate system rotation ON
G69 Coordinate system rotation OFF
G70 Inch Units
G71 Metric Units
G72 User canned cycle
G73 High-Speed Peck Drilling Cycle
G74 Counter tapping cycle
G75 User canned cycle
G76 Fine boring cycle
G77 User canned cycle
G78 User canned cycle
G79 User canned cycle
G80 Cancel Canned Cycles
G81 Drilling Cycle
G82 Counter Boring Cycle
G83 Deep Hole Drilling Cycle
G84 Tapping cycle
G85 Boring Cycle
G86 Boring Cycle
G87 Back Boring Cycle
G88 Boring Cycle
G89 Boring Cycle
G90 Absolute Positioning
G91 Incremental Positioning
G92 Reposition Origin Point
G93 Inverse time feed
G94 Per minute feed
G95 Per revolution feed
G96 Constant surface speed control
G97 Constant surface speed control cancel
G98 Set Initial Plane default
G99 Return to Retract (Rapid) Plane
. .
. .
. .
. .
  .

  M-codes
M00 Program Stop
M01 Optional Program Stop
M02 Program End
M03 Spindle On Clockwise
M04 Spindle On Counterclockwise
M05 Spindle Stop
M06 Tool Change
. .
M08 Coolant On
M09 Coolant Off
M10 Clamps On
M11 Clamps Off
M30 End of Program, Reset to Start
M98 Call subroutine command
M99 Return from subroutine command


Turning

  G-codes
G00 Positioning in Rapid
G01 Linear Interpolation
(G02 Circular Interpolation (CW
(G03 Circular Interpolation (CCW
G04 Dwell
G07 Feedrate sine curve control
. .
G10 Data setting
G11 Data setting cancel
. .
. .
G17 XY Plane
G18 XZ Plane
G19 YZ Plane
G20 Inch Units
G21 Metric Units
G22 Stored stroke check function ON
G23 Stored stroke check function OFF
G25 Spindle speed fluctuation detection OFF
G26 Spindle speed fluctuation detection ON
G27 Reference point return check
G28 Automatic Zero Return
G29 Return from Zero Return Position
G30 2nd reference point return
G31 Skip function
G32 Thread cutting
. .
G34 Variable lead thread cutting
. .
G36 Automatic tool compensation
G40 Tool Nose Radius Compensation Cancel
G41 Tool Nose Radius Compensation Left
G42 Tool Nose Radius Compensation Right
. .
. .
. .
G46 Automatic Tool Nose Radius Compensation
. .
. .
. .
G50 Coordinate system setting and maximum rpm
. .
G52 Local coordinate system setting
G53 Machine coordinate system setting
G54 Workpiece Coordinate System
G55 Workpiece Coordinate System 2
G56 Workpiece Coordinate System 3
G57 Workpiece Coordinate System 4
G58 Workpiece Coordinate System 5
G59 Workpiece Coordinate System 6
. .
G61 Exact stop check mode
G62 Automatic corner override
G63 Tapping mode
G64 Cutting mode
G65 User macro simple call
G66 User macro modal call
G67 User macro modal call cancel
G68 Mirror image for double turrets ON
G69 Mirror image for double turrets OFF
G70 Finishing Cycle
G71 Turning Cycle
G72 Facing Cycle
G73 Pattern repeating
G74 Peck Drilling Cycle
G75 Grooving Cycle
G76 Threading Cycle
. .
. .
. .
G80 Canned cycle for drilling cancel
. .
. .
G83 Face Drilling Cycle
G84 Face Tapping Cycle
. .
G86 Face Boring Cycle
G87 Side Drilling Cycle
G88 Side Tapping Cycle
G89 Side Boring Cycle
G90 Absolute Programming
G91 Incremental Programming
G92 Thread Cutting Cycle
. .
G94 Endface Turning Cycle
. .
G96 Constant surface speed control
G97 Constant surface speed control cancel
G98 Linear Feedrate Per Time
G99 Feedrate Per Revolution
G107 Cylindrical Interpolation
G112 Polar coordinate interpolation mode
G113 Polar coordinate interpolation mode cancel
G250 Polygonal turning mode cancel
G251 Polygonal turning mode

  M-codes
M00 Program Stop
M01 Optional Program Stop
M02 Program End
M03 Spindle On Clockwise
M04 Spindle On Counterclockwise
M05 Spindle Stop
. .
M07 Coolant 1 On
M08 Coolant 2 On
M09 Coolant Off
. .
. .
M30 End of Program, Reset to Start
M98 Subprogram call
M99 Return from subprogram

منبع:www.mechanicalengineer.blogfa.com